Екология

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите - публикувано на 17.06.2024 г.СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеУВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 120, ал. 6 от Закона за горите ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАСЪ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с.Песочница – връзка с трасе „Среченска бара” в поземлен имот с идентификатор 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Песочница, община Берковица“ с възложител „ВиК - Берковица” ЕООД - публикувано на 14.06.20...

Continue reading

Лого Община Берковица

РАЙОНИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РАЙОН ЗАБЕЛЕЖКА ПОНЕДЕЛНИК  Първи район в град Берковица с 1 кола Кв. „Беговица”, ЖК „Заряница”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Берковска река”, ул. „Пирин”, района на бившето ЦКС, Топливо Втори район в град Берковица с 1 кола Централна градска част: ул. „Ал. Стамболийски”, пл. „Йордан Радичков”, ул. „Тинтява” и всички остана...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПРОГРАМИ и РЕГИСТРИ

Годишен доклад за 2022 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, приет с Решение № 1510 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет - Берковица - публикуван на 29.08.2023 г. Заповед РД 15-578 от 18.08.2023 г. - публикувана на 18.08.2023 г. Протокол преброяване на безстопанствените кучета на терито...

Continue reading