КМЕТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Тел: 0953/ 88 400 и 0953/88 404
e-mail: kmet@berkovitsa.com

Приемен ден:  понеделник  13:30ч. Записването за приемния ден се извършва в Общинска администрация - Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, в стая 201.
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Радослав Георгиев Найденов - Kмет

Роден на 15.02.1974 г. в гр. Берковица. Притежава бакалавърска степен, специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов. През 2001 г. защитава магистратура по „Финанси” в СА Свищов.
От 2000 г. до 2001 г. е банков служител в ОББ – клон Берковица. В периода 2002 г. – 2011 г. е счетоводител и началник склад в „ХИЛ” АД – гр. Берковица. От края на 2011 г. до 2019 г. е заместник-кмет на Община Берковица. От края на 2019 г. до края на 2023 г. е заместник-кмет на Община Георги Дамяново.
Семеен, с едно дете.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СПАСКА ГЕОРГИЕВА

Образование:
2020 г. – Бакалавър “Бизнес мениджър” във ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност
„Международен бизнес мениджмънт“.
1995 г. – Средно-специално, ИТ „Васил Левски“ , гр. Монтана, икономист-
счетоводител;
Професионална дейност:
2005 г. – 2011 г. – Управител в ЕТ „Фантастико СГ“
2012 г. – до октомври 2019 г. – Мениджър във „Формпласт БГ“ ЕООД

Общинска администрация – Берковица стая 103
Тел: 0953/88 386, e-mail: georgieva.s@berkovitsa.com

Приемен ден:
сряда 13.30 – 16.00 ч.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
СПАСКА ГЕОРГИЕВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЕМИЛ ТОДОРОВ

Образование:
1993 г. – ВИИ “Карл Маркс” – магистър по икономика. Специалност “Икономика и организация на труда”
1986 г. – ТГСД “Сава Младенов” гр. Тетевен, средно-специално “Техник – лесовъд”

Професионална дейност:
1994 г. – 1997 г. – данъчен инспектор в Данъчна служба – гр. Берковица
1997 г. – 1999 г. – гл. данъчен инспектор – ТУДА – гр. Монтана
1999 г. – 2003 г. – кмет на с. Бързия, община Берковица
2003 г. – 2007 г. – ст. инспректор “Приходи”, НАП – Монтана,
Ръководител екип “Проверки”
2007 г. – 2023 г. – Управител в цех за бутилиране
“Минерална вода Ком”, с. Бързия  

Общинска администрация – Берковица стая 203
Тел: 0953/ 88 420 и 89 123, e-mail: todorov.e@berkovitsa.com

Приемен ден: сряда 13:30 – 16:00 часа

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
DSC06280
СЕКРЕТАР

БИЛЯНА СТАМЕНОВА

Образование:
Висше икономическо образование от УНСС гр. София – Магистър
Икономически техникум „Донка и Дончо Станчеви” гр. Вършец – средно-специално
икономическо образование
III-то основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица – основно образование.
Професионална дейност:
Данъчен инспектор 1992-1995 г. в НАП – Монтана
Банков счетоводител 1995-1997 г. в Бизнес банка АД
Управител на счетоводна къща 1997-2005 г. в ЕТ “Биляна Стаменова“ и
ЕТ „Фаворит-Емине Местанова“
Управител на агенция за недвижими имоти 2005-2011г. Алфа консулт ООД
Секретар на община Берковица / Административен мениджър / – 2011-2016 г.

Общинска администрация – Берковица
Тел: 0953/ 89 106
e-mail: stamenova.b@berkovitsa.com

Приемен ден: четвъртък  13,30 – 16,00 ч.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
БИЛЯНА СТАМЕНОВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация. Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда. В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията приети с местен референдум. При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник кметове. Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон. Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдe контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината: 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината. 2. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на общинската
администрация. 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници,
ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания. 4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби. 5. Организира изпълнението на общинския бюджет. 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми. 7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет. 8. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им. 9. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет. 10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове. 11. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина. 12. Оказва съдействие на управителните органи на етажните собствености при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост. 13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им. 14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от
общинската администрация. 15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас. 16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация. 17. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост. 18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство. 19. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС. 20. Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител. 21. Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация. 22. Прави ежегодно публичен отчет за дейността на общинската администрация пред Общинския съвет и
населението на общината. 23. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него на всеки 6 месеца. 24. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с
неправителствени организации. (2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с
решение на Общинския съвет. (3) Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните
държавни органи. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината. Заместник-кметовете не са държавни служители. Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Секретарят на общината ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове и законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията. Секретарят на общината:
1. Организира дейността на общинската администрация;
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-
техническото обзавеждане на службите;
3. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно
обслужване;
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината,
организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
6. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
7. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и
юридическите лица;
8. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното
обслужване на физическите и юридическите лица;
9. Организира атестирането на служителите в общинската администрация.
10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
11. Отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията;
12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагане
Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и подзаконови
нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
13. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината,
двустранните и многостранните проекти в които тя участва;
14. Събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;
15. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на
администрацията;
16. Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА КМЕТСТВО

Кметът на кметство:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството,
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването
на общинската собственост на територията на кметството;
4. Назначава и освобождава служителите от кметската администрация, които подпомагат неговата дейност, в
съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските
имоти;
6. Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до
ЕСГРАОН;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 70, 72, 80, 81, 83,85 и 87 от Закона за
Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други
кметства;
11. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до
територията и гражданите на кметството;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
13. Прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки шест месеца;
14. Свиква общо събрание на населението в кметството;
Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се
изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.
На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, в
зависимост от конкретните особености на кметствата.

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници. Кметските наместници не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за
времето на мандата им. Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметът на
общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт. Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината. Кметските наместници имат следните пълномощия:
1. Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на
съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
съответното населено място.
2. Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния
ред
на заседанията на ОбС чрез кмета на общината, председателя на общинския съвет и общинските
съветници.
3. Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и
хигиенизирането на населеното място.
4. Упражняват контрол за законосъобразното ползване и отговарят за поддържането
охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място.
5. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират
охраната на полските имоти в землището на населеното място.
6. Предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на
населеното място.
7. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
8. Водят регистъра на населението и регистрите на гражданското състояние и представляват
свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална
информация на държавните и общинските органи.
9. Отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното
място.
10. Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината на
шест месеца.
11 Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови
нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.
12. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират
охраната на полските имоти.
13. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност.
14. Извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, прокуратура,
община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото законодателство.
15. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината,
отнасящи се до територията и гражданите на населеното място.
16. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските
съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, касаещи населеното място.
Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по Закона за местните данъци
и такси.
17. Изпълняват заповеди и дейности възложени им от кмета на общината. Притежават всички
права, задължения и функции, които съгласно действащото законодателство са възложени на
органите на изпълнителната власт на територията на съответното населено място.

 

Център за услуги и информация на граждани - Работно време

ПОНЕДЕЛНИК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ВТОРНИК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

СРЯДА

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ЧЕТВЪРТЪК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ПЕТЪК

8.30 – 12. / 12.30 – 17.ч

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.