Център за услуги

Център за административно обслужване на гражданите

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Адрес: Берковица, пл. “Йордан Радичков” 4, п. код: 3500
ЕИК: 000320559
МОЛ: Радослав Найденов
e-mail: ob@berkovitsa.com

телефон за връзка на Центъра за административно обслужване на гражданите:

0953/89151 и 0953/89152


ВАЖНИ!!! В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС!

Уважаеми съграждани,
 Във връзка с подобряване на административното обслужване на граждани и фирми, Ви приканваме активно да използвате възможностите за електронни административни услуги, които общинска администрация Берковица предлага. Използването на електронните услуги е особено препоръчително в условията на коронавирус и превенцията от него. Може да заявите конкретната административна услуга в Единния портал на държавната администрация на адрес – https://unifiedmodel.egov.bg/…/…/for-citizens-and-businesses 

Имайте предвид, че за да може да ползвате електронни административни услуги, е необходимо да имате валиден квалифициран електронен подпис или безплатен ПИК код от НОИ. Следва да имате и активна регистрация в системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/ 
С уважение, Общинска администрация Берковица

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ  В  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

“ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ” /ЦАО/ е разположен на партерен етаж (вдясно щом влезеш на  входа на Общината), където се извършват всички видове административни  услуги, разпределени в четири гишета – деловодство, гише-каса, гише-икономически дейности и ТСУ, гише информация и гише – обслужване на хора с увреждания   както следва:

ГИШЕ № 1 ”Гражданска регистрация” – където се приемат заявления за услуги по гражданско състояние, гражданска и адресна регистрация, обща информация.

Получават  се готовите документи

Телефон за контакти: 0953/89153

ГИШЕ № 2 – Категоризация, Обслужване на хора с увреждания,Обслужване на хора с увреждания по социални въпроси- Подават се заявления  за търговия, разрешителни за  транспорт.

Получават се готовите документи.

Телефон за контакти: 0953/89152

ГИШЕ № 3 –  ”Общински имоти”, Кадастър и регистрация на недвижима собственост, Документооборот – където се приемат заявления за услуги, касаещи Териториално селищно устройство /одобряване на подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и др./, Кадастър /издаване на скици на недвижими имоти, изменение на регулационни планове, попълване на кадастралния план и др./, Жалби и сигнали  и предложения на граждани. Благоустройство, строителство и комунални дейности.

Получават се готовите документи.

Телефон за контакти: 0953/89151

ГИШЕ № 4 “Каса” – където гражданите  внасят такси, определени с Наредбата на Общински съвет – Берковица  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.Внасят се такси за участие  в приватизационни и концесионни конкурси и търгове,които са свързани с дейностите та отдел” Общинска собственост.

Телефон за контакти 0953/89154

Всички  Заявления, Предложения, Сигнали и Жалби от граждани и юридически лица се подават в ЦУИГ.

В Центъра за административно обслужване на гражданите по подходящ начин се предоставя търсена и оптимална като обем информация.На  разположение  на клиентите са:  брошури с подробно описание на услугите; информационно табло,на което са показани образци на документи и полезна информация .

Обратната връзка “ гражданин- администрация” се осъществява не само от живия контакт в центъра,а и посредством анкети,които могат  да попълнят гражданите на място.

В ЦАО е открито и гише за “Обслужване на хора с увреждания”,където се обслужват хора с увреждания по социални въпроси

Пред  входа на  сградата на  общината е поставена кутия за “Жалби и сигнали на гражданите”.

Работното време, определено със заповед на Кмета е от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване в работните дни, без събота и неделя.