Услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ТРАНСПОРТ”

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ”

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “РЕКЛАМА”

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 2121 Издаване на разрешение за специално ползван...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояни...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 2094 Нотариал...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КАДАСТЪР”

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ЗЕЛЕНА СИСТЕМА”

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2046 Експертна оценка н...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти; 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 1991 Издаване на уд...

Continue reading