Сектор МДТ

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

публикувано в Понеделник, 09.01.2023 г. валидно до 24.01.2023 г., 17:00 часа. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.2, ст.209 за връчване на Акт за установяване на задължение по дек...

Continue reading

Сектор местни данъци и такси

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 11 април 2024 година   Начини за плащане на местни данъци и такси: 1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Берковица. 2. Безкасово по банкова сметка на Община Берковица в Обединена българска банка АД, клон Берковица   IBAN: BG35UBBS80028413870905   BIC  код: UBBSBGSF...

Continue reading