Об. изб. комисия

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЕКТ 3

Заповед Тръжна документация Сортиментна таблица Карнет-опис Образци Договор Протокол от търга - публикувано на 04.07.2017г. Заповед определяне на купувач - публикувано на 04.07.2017г. Договор - публикувано на 25.07.2017г.

Continue reading

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЕКТ 2

Заповед Тръжна документация Сортиментна таблица Карнет-опис Образци Договор Протокол от търга - публикувано на 04.07.2017г. Заповед определяне на купувач - публикувано на 04.07.2017г. Договор - публикувано на 25.07.2017г.

Continue reading

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЕКТ 1

Заповед Тръжна документация Сортиментна таблица Карнет-опис Образци Договор Протокол от търга - публикувано на 04.07.2017г. Заповед определяне на купувач - публикувано на 04.07.2017г. Договор - публикувано на 25.07.2017г.

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот 2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство Необходими документи: ● Попълнено заявление по образец; ● Документ за самоличност; ● Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото; ●Удостоверение за н...

Continue reading

Административно-технически услуги по териториялно и селищно устройство

2027. Издаване на скици на недвижим имот Необходими документи: - заявление - образец; - документ за собственост или учредено право на строеж; - удостоверение за наследници ( при необходимост); -  квитанция за платена такса Срок: 7 дни. Такса: 10 лв 2083. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /ви...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2133. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж) Срок: 3 месеца Такса: 5 лв 2133. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж без трудова книжка) Срок: обикновена: 3 месеца Такса:10 лв Такси за разрешителни за таксиметрова дейност Срок: 7 дни Такса: 10 лв Наем зала Заседателна зала – община Берковица – на час ...

Continue reading

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

2052. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Необходими документи: - съобщение за раждане, издадено от лечебно заведение; - съдебно решение при осиновяване; - лични карти на родителите; - нотариално заверена декларация за припознаване (когато родителите нямат сключен граждански брак); Срок: до 7 дни Безплатна услуга...

Continue reading

Заместник кмет

АТАНАС  КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ -  Заместник кмет   Адрес: гр. Берковица – 3500 Пл. „Йордан Радичков“ 4 Общинска администрация – Берковица стая 203 Тел: 0953/ 88 420 и 89 123, e-mail: georgiev.a@berkovitsa.com Дата на раждане: 01.02.1975 г. Семеен с две деца. Образование: 1995-2000 г. – Магистър Финанси и кредит, УНСС гр. ...

Continue reading