Общински съвет на град Берковица

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 2020 година ДОКЛАД РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 1. Атанас Атанасов 2. Валери Петров 3. Рангел Ангело...

Continue reading

ПРОЕКТО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ДОКЛАДНА, МОТИВИ, СЪОБЩЕНИЕ, ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община Берковица - публикув...

Continue reading

Общински съвет на град Берковица

ДНЕВЕН ДЕН НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕРКОВИЦА на 24 юни 2022г. МАТЕРИАЛИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  на 24 юни 2022 година разпределени по комисии: Докладна РД-92-00-1816 относно предложение за освобождаване от наемни вноски за период от 01 юли до 31 декември 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица; Д...

Continue reading

Питания, отговори и отчети

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 ЮЛИ 2021 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА - приет с реш. 975/прот.46 от 25.02.2022г. -Съветник: Калин Статков - питане Кмет: Димитранка Каменова - отговор -Съветник: Калин Статков - питане Кмет: Димитранка Каменова - отговор -Съветник: Калин Статков - питане Кмет: Дим...

Continue reading

Програми на Община Берковица

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА - приет с реш. 1022/прот.50 от 27.05.22г. ПИСМЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВиК - Берковица“ ЕООД за ПЕРИОДА...

Continue reading

Протоколи

Протокол №50 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 27 май 2022 г. Протокол №49 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 10 май 2022 г. Протокол №48 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 8 април 2022г. Протокол №47 от проведена сесия на Общински съве...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Наредби в Община Берковица

СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица - приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г.НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд - приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г. НАРЕДБА...

Continue reading

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2019-2023 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 1.Калин Статков - председател 2.Мирослав Илиев 3.Милован Жан Панталеев 4.Любомир Тодоров 5.Надя Кралева – Павлова ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 1.Надя Кралева–...

Continue reading

Общински съвет на град Берковица

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Деян Еленков Роден на 26.01.1985 г. в град БерковицаБългарин, Българско гражданство, ЖененОбразование:1999-2004г. Лесотехническа Професионална Гимназия – гр. Берковица2012г.  – Професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз”, специалност „Вътрешни и международни превози ...

Continue reading