Администрация

Процедура договаряне без обявление

Проектиране на Аварийно възстановителни СМР и СРР за изграждане на подпорна стена в района на "Лонджата" гр. Берковица Информация за сключен договор Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Continue reading

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

публикувано в Сряда, 07.10.2020 г. валидно до 21.10.2020 г., 17:00 часа. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декл...

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Иван Вазов 1872“ Берковица

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Иван Вазов 1872" гр. Берковица Запитване за оферта Приложение №1 - Техническа спецификация Образец №2 - Техническо предложение Образец №3 - Ценово предложение П...

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Развитие 1927“ с. Боровци

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Развитие 1927" с. Боровци Документи Количествена сметка  

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Иван Вазов 1911“ с. Бързия

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Иван Вазов 1911" с. Бързия Запитване за оферта Приложение №1 - Техническа спецификация Образец №2 - Техническо преложение Образец №3 - Ценово предложение Прил...

Continue reading

Сектор местни данъци и такси

Начини за плащане на местни данъци и такси: 1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Берковица. 2. Безкасово по банкова сметка на Община Берковица в Обединена българска банка АД, клон Берковица   IBAN: BG35UBBS80028413870905   BIC  код: UBBSBGSF   Код за вид плащане: Наименование на кодовете код за...

Continue reading

Открита процедура

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица” 1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Проектна документация 5. Предварителен контрол от АОП 6. Разяснения 7. Приложение 1 8. Приложение 2 9. Решение за промяна 10. Коригирана документация за участие 11. Разяснения ...

Continue reading