Култура

Култура- Община Берковица

публикувано на: 16.03.2018 г.

Електронна преписка на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзвеждане за модернизация на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица по проект „Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за НЧ „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица ;

Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в НЧ „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица”;

Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за НЧ „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица” на адрес:

http://profilnakupuvacha.com/Narodno Chitaliste Ivan Vazov 1872,12239

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ ГР. БЕРКОВИЦА

Създадено на 11.01.2019 г.

публикувано на: ……………….. г.

Електронна преписка на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр. Берковица по проект 12/07/2/0/00866 по ПРСР 2014-2020 г. по обособени позиции.

Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица ;

Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица”;

Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица”.

Може да бъде видяна на адрес:

http://profilnakupuvacha.com/Narodno Chitaliste Ivan Vazov 1872,12831 от датата на публикуване на поръчката в РОП, а документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на Обявлението в ОВ на ЕС.

********************

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ ГР. БЕРКОВИЦА
           ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ ГР. БЕРКОВИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1911“ С. БЪРЗИЯ
          ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1911“ С. БЪРЗИЯ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1927“ С. БОРОВЦИ
         ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА „РАЗВИТИЕ 1927“ С. БОРОВЦИ