Банки

Земеделие

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година - публикуван на 05.05.2021г. ЗАПОВЕД във връзка с процедура по предоставяне на имотите-полски пътища попадащи в масивите за ползване ******* ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Заповеди чл. 37в, ал. 4 от...

Continue reading

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приложение 4 СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕ - приложение 1а СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - приложение 1б  

Continue reading