Банки

Земеделие

Издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, за землищата на община Берковица и съответните регистри към тях за стопанската 2021-2022 г. Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година...

Continue reading

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приложение 4 СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕ - приложение 1а СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - приложение 1б  

Continue reading