Сектор МДТ

Сектор местни данъци и такси

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

КЪМ 11 април 2024 година

 

Начини за плащане на местни данъци и такси:
1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Берковица.
2. Безкасово по банкова сметка на Община Берковица в Обединена българска банка АД, клон Берковица
  IBAN: BG35UBBS80028413870905
  BIC  код: UBBSBGSF

  Код за вид плащане:

Наименование на кодовете код за вид плащане
Патентен данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и начети 446500

3. На касите на Изипей /Easypay/
4. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел  „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136

ЗАПОВЕД за определяне границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване на територията на община Берковица за 2023г.

СПИСЪК на улиците, жилищните комплекси съгласно регулационните граници на плановете на гр. Берковица

Образци документи:

 1. Молба за издаване на удостверенеие на данъчна оценка на имот;
 2. Декларация по чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси, цени и услуги на територията на община Берковица за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството;
 3. Искане за прихващане и възстановяване;
 4. Искане за издаване на документи;
 5. Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 6. Данъчна декларация по чл. 61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък;
 7. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
 8. Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата;
 9. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухователно средство;
 10. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство;
 11. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
 12. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
 13. Декларация чл. 18, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени и услуги на територията на Община Берковица за освобождаване от такса битови отпадъци за “сметосъбиране и сметоизвозване;
 14. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
 15. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
 16. Декларация за отписване на МПС
 17. Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК