Екология

СЪОБЩЕНИЯ

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 120, ал. 6 от Закона за горите ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ – ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите