Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве