Актуални Новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦНСТДУ – БЕРКОВИЦА

ProektОбщина Берковица  организира  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с адрес: гр. Берковица, ул. „ Проф. Александър Фол №2.
Инициативата е в рамките на проект „ Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в община Берковица, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и цели да запознае общността с новата социална услуга, която се предоставя в община Берковица.

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания е разкрит на 17.02.2015г., осигурени са 12 работни места и в него се предоставя 24-часова грижа от семеен тип. Персоналът се грижи за 12 деца и младежи с увреждания и осигурява среда близка до семейната, гарантираща тяхното физическо, емоционално и познавателно развитие.
На  29.06.2015г. от 10.00 ч.  до 16.00 ч.  вратите на Къщата ще бъдат отворени за приятели, съседи, близки и за всеки, който желае да се запознае отблизо с живота на потребителите и да изгради приятелски взаимоотношения с тях. През деня ще бъдат организирани арт ателиета, игри и забавления. Това ще подпомогне безпроблемното интегриране и социално включване на децата и младежите в нашето общество.
Заповядайте да се забавляваме заедно!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!