Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на  26 юни 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.При следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, проблеми
и мерки за подобряване на работата – Докладва – Елена Данова – Директор
2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската
дейност за 2014 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица.  Проблеми
и предложения за тяхното изпълнение – Докладва – Йорданка Ерменкова – управител
3. Отчет на НПО  и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2014
година – Докладват – представители на клубовете
4.  Докладни записки – Докладват – председатели на ПК.
5.  Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.
Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22 юни 2015 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.