Актуални Новини, Новини

Дневен ред за предстоящата сесия на Общински съвет-Берковица на 22 юли 2016 г. /петък/

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на 22 юли 2016 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

  1. Информация за приключване на учебната 2015/2016 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2016/2017 година.

                        Докладва – Анелия Якимова – гл. експерт „Образование”  и

                                                           Директори на училища

  1. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва –  Eлена Иванова  – Директор

  1. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Мадлена Борисова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Наташа Велкова – Директор

 

  1. Докладни записки

                                               Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 18 юли 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица