Актуални Новини

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11126 електронни услуги предоставя Община Берковица чрез официалния си сайт: www.berkovitsa.bg. Предлаганите услуги ще спестят време на гражданите и бизнеса. Те могат да се намерят в  менюто „Администрация“, подменю “Електронни услуги“. По електронен път с регистрация, получена лично в ЦУИГ на ОбА-Берковица, и универсален електронен подпис могат да се подадат следните документи:

 1. Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
 2. Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 3. Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 4. Искане за издаване на удостоверение за родените от майката деца
 5. Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
 6. Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 7. Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 8. Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
 9. Искане за издаване на удостоверение за снабдяване на чъжд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
 10. Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
 11. Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес
 12. Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 13. Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 14. Искане за издаване на удостоверение за наследници
 15. Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
 16. Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
 17. Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
 18. Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
 19. Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
 20. Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
 21. Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
 22. Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
 23. Заявление за издаване на разрешение за разполагане на временни обекти
 24. Издаване на разрешение за преместване на дървета
 25. Издаване на разрешение за кастрене на дървета
 26. Издаване на разрешение за отсичане на дървета