Актуални Новини, Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 4”

заключителна пресконференция по проект

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.
ПРОЕКТ
„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“
Бенефициент: Община Берковица

На 14 август 2023 г., от 10:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4 – Заседателна зала, се състоя заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-C04 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На пресконференцията присъстваха Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица и ръководител на проекта, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, председатели на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, обекти на интервенция по проекта, представители на фирмата изпълнител на СМР на сградите – Обединение Строй-проект Берковица, граждани, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация координатора на проекта представи целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Проекта е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три жилищни сгради на територията на град Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки, а именно многофамилна жилищна сграда в ж.к. “Заряница”, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, сграда в ж.к. “Заряница”, бл. 15, бл. 16 и бл. 17 и сграда на ул. “Христо Ботев № 3, бл. “Звезда”.
Общата стойност на проекта е 1 639 653,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 393 705,66 лева и национално финансиране сума в размер: 245 948,06 лева.
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.