Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

IMG_3374ЛогаМаяГНа 24 април 2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ и се финансира със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На пресконференцията присъстваха Заместник-кметовете на Община Берковица: г-жа Ася Велиславова, г-жа Биляна Тодорова и г-н Радослав Найденов, г-жа Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, председатели на Сдруженията  на собствениците, представители на фирмата изпълняваща строителен надзор на обектите, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите.

Ръководителят на проекта инж. Мая Горанова представи целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, както и екипа за управление на проекта. Постигнатите цели за десетте сгради в гр. Берковица са: Достигане на енергопотребление „В“; намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 120 домакинства, по-високо ниво на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица; постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.; осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 2 584 451.74 лева и Национално финансиране сума в размер: 456 079.72 лева. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.