Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД ОТНОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам настъпването на „Восъчна зрялост” на житните култури на територията на община Берковица.

II. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Берковица.

1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Забранявам изгарянето на стърнища и слама, сухи треви по слогове, крайпътни ивици и други площи.

3. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации допускането им се извършва след предварително уведомяване на PCПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

5. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикат възникването на пожари.

6. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житните площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

7. Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината:

  • Да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници.
  • Да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях.
  • Да следят за наличието на обозначителни табели (ПХ) и ако установят повреда или липса на същите – да ги възстановят.
  • Да информират местното население за задълженията и мерките по опазване на горите и посевите от пожари.
  • Навременно разгласяване и контролиране спазването на изискванията за пожарна безопасност по време на жътва сред населението, както и повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
  • Да поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчната зрялост до прибирането на реколтата.
  • Да се информира местното население за необходимостта от окосяване на растителността в личните дворове и направата и поддържането на минерализовани ивици около житните блокове и горските масиви.
  • Да се поддържат минерализовани ивици около житните блокове и горските масиви.

III. При възникване на пожар.

  1. Кметове и кметски наместници в случай на възникване на пожар да сигнализират своевременно на телефон 112, след което незабавно да уведомят дежурния в Общинска администрация на телефон 0885119056, както и ДГС- Берковица на телефон 0953/88-995.

2. Веднага след това, без да се чака пристигането на служителите на PСПБЗН и ДГС, се оповестява местното население и се събира доброволното формирование.

3. Проверява се готовността на хората за участие в гасенето, а при необходимост се съоръжават с тупалки или други средства за гасене.

4. Определя се ръководител на групата, който се инструктира за мерките за безопасност по време на гасене.

5. Организира се транспортирането на събралите се хора към мястото на пожара и се осигурява местен човек, който да посрещне и насочи служителите на PCПБЗН и ДГС към мястото на пожара.

6. Своевременно се оповестява за пожара и се привличат допълнителни сили – хора и техника, независимо дали са членове на доброволното формирование.

7. Съдейства се на служителите на РСПБЗН и ДГС за разузнаване на пожара, чрез изпращане на хора.

8. Изпълняват се разпорежданията на Ръководителя на оперативните действия и се съдейства за потушаване на пожара.

9. Осигуряват се вода, храна и медицинско обслужване на участниците в гасенето и се следи за спазване на мерките за безопасност при гасенето на пожара.

10.  Присъства се до потушаването на пожара и се оставят пожаронаблюдатели, които следят да не се възобнови пожара.

Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите противопожарните мерки за опазване на житните култури чрез поставяне на копие от настоящата заповед на обичайните места за информация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица и населението на община Берковица за сведение и изпълнение.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Берковица