Актуални Новини

ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2014 С ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ И БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ

В Община Берковица започна обсъждането на проектобюджет 2014 с второстепенни разпоредители и бюджетни структури. Проектната  рамка на бюджета се разработва на база индикативен годишен разчет за сметките на средствата от ЕС, ще бъде направен анализ и прогноза за състоянието на общинския дълг,  както и финансов анализ на общинските дружества. Предстои да се направи също анализ на собствените приходи, на изпълнението на инвестиционната програма, анализ на разходите и ангажиментите за поемане на разходи. До 21 ноември 2013 г.  е планирано  да се разработи  проектобюджета за 2014 година в частта „местни дейности”. Съгласно Закона за публичните финанси, до 30 ноември трябва да бъдат проведени публичните обсъждания по него.  Целта на новата нормативна уредба е съкращаване на бюрокрацията и оптимизиране на вариантите за съставяне и изпълнение на бюджета. Бюджетните рамки ще бъдат много по-мобилни и лесно усвоени, както от всички хора, така и от тези, които работят с финансовата материя. В най-кратки срокове ще  се изготви Наредба за съставяне и изпълнение на бюджета, която да бъде приета от Общинския съвет.