Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

На 29 декември 2016 година Консултативния съвет по въпросите на туризма проведе заседание.  От името на кмета инж. Милчо Доцов, заседанието бе водено от Радослав Найденов, зам. -кмет на община Берковица.

Дневният ред на заседанието включваше следните точки:

  1. Отчет за реализираните дейности по Програма за развитие на туризма за 2016 г.;
  2. Обособяване помещението на Халите в Център за културни нужди;
  3. Обособяване Музей на Радичков;
  4. Обявяване на конкурс за събитие, водещо до повишаване на туристическата привлекателност на Община Берковица;
  5. Мерки за повишаване нивото на фестивалите;
  6. Архитектурен облик и завършеност на централна градска част – цветове, енергийна ефективност;
  7. Идеи и предложения за Програмата за развитие на туризма за 2017 г.
  8. Други въпроси.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и редица проблеми в туристическия бранш. От отчета  за реализираните дейности по Програмата за развитие на туризма за 2016 г. стана ясно, че двете направления, които са важна част от нея са  развитие на зона Ком като спортно-туристически център и развитие на балнеологията в Община Берковица.

По отношение на ски-център Ком – променено е предназначението с индивидуален административен акт 91-17-83 от 09.08.2016г. на поземлени имоти в горска територия с обща площ 67,8 декара, попадащи в обхвата на обекти състезателна и туристическа ски-писта и пътна въжена линия хижа Ком-връх Среден Ком в обхвата на спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан“ /в урегулиран поземлен имот/. С протокол от 09.11.2016 г. е определена цена за компенсационно залесяване в размер на 64 993 лв. в полза на СЗДП-Враца. Предстоят процедури по закупуване на имота. Изпратено е писмо до ГБС за заплащане на компенсаторното залесяване като дарение от тяхна страна – към момента няма отговор.

Вкарана е преписка в МЗХ за промяна на предназначението от земеделска с начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект ски-писта №1 и пътническа въжена линия по ОУП на СТК „Берковски Балкан“. Получен е отговор от МЗХ с изх. №АО-2298 от 14.12.2016 г. за доокомплектоване на преписката както следва:

–        Копие от влезлия в сила ПУП – в два екземпляра;

–        Заповед на Кмета или решение на ОбС-Берковица за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила – вече са изпратени, но искат още един екземпляр;

–        Решение по оценка на въздействието на околната среда от РИОСВ-Монтана по отношение актуализиране на засегнатите имоти по парцеларен план;

–        Становище от РДГ във връзка с прилагането на Параграф 49 от Закон за горите.

Към момента е подадена молба до РИОСВ-Монтана и предстои подаване на молба и до РДГ-Берковица.

По отношение на минералния водопровод – завършена е  процедурата по закупуване на имоти от МЗХ – до момента са изплатени средства за сервитути  както следва:

–        237 172, 34 лв.  – изплатени към държавата;

–        25 274,82 лв. – изплатени на частни лица;

–        1800,00 лв. изплатени на държавата за шахти по трасето на водопровода.

Подписан е договор на 01.06.2016 г. за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия.

Внесеният за съгласуване проект в Басейнова дирекция в последствие е върнат за хидро-морфоложки анализ за 16 точки преминаване през деретата; извършени са инженерно-хидроложки изследвания във връзка с пресичания на водни обекти за обект:изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня-с. Бързия до минералната баня гр. Берковица. Изплатени са 10 320,00 лв. за изготвения доклад.

Внесена е отново преписка към Басейнова дирекция за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект; обнародвано е разрешителното и от 16.12.2016 г. е влязло в сила разрешение за строеж и в същия ден е подаден проект към НДЕФ на стойност 1 040 000,00 лв. за изграждане на водопровода. При одобрение ще бъдат финансирани 50% от стойността на проекта. Подадени са 9 броя проекта от различни общини.

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането на туристически обекти – заведения за обществено хранене и развлечение, средства за подслон и места за настаняване. За 2016 г. е извършена промяна в обстоятелствата на 1 обект, категоризирани са 9 обекта, от които една почивна станция и две къщи за гости. Започната е процедура за категоризация на един снек-бар и две къщи за гости. Общо постъпленията от категоризация на туристически обекти до момента възлиза на 2900,00 лв. Предстоят още постъпления от категоризация, след получаване на категорийната символика.

Реализираните нощувки през 2016 г. са 11 809 броя, внесеният туристически данък за същата година е в размер на 4950,00 лв.За сравнение през 2015 г. са реализирани 8176 броя нощувки, а размерът на внесения туристически данък е 4040,95 лв.

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Берковица се създава на основание на Закона на туризма. Неговият състав се определя със заповед на кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове.