Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 26 януари 2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни записки. На сесията бяха внесени и 3 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше:

 1. Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2018 година.
 2. Приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица за 2018 година.
 3. Докладни записки
 4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Местният парламент с 19 гласа „за“ единодушно прие Бюджет – 2018 на Община Берковица, който и тази година е социално ориентиран.

На прага на една по-благоприятна бюджетна година Община Берковица ще стартира с бюджет 14 849 284 лева, който има ръст 17 % спрямо 2017 година. Ръстът тази година и в държавната, и в общинската дейност е еднакъв. В новата 2018 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на неразплатените разходи спрямо предходната година. Като основна задача за настоящата 2018 година ръководството си поставя – поддържане  на финансовата стабилност, отговорно и успешно изпълнение на проектите по различните оперативни програми. И през 2018 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции. Предвиден е ръст от 4 % на собствените приходи.  За поредна година общината няма да увеличи размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци.

Увеличават се субсидиите за спортните клубове от 84 000 лв. на 100 000 лв., за социално подпомагане от 20 000 лв. на 25 000 лв., от 250  лв. на 300 лв. за всяко новородено дете през 2018 г. и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени  хора от 28 800 лв. на 31 000 лв. Разпределението на субсидиите за спортните клубове ще бъде на база детско-юношеския спорт, а за пенсионерските клубове въз основа на дейността, която извършват. За спортни и културни мероприятия общината предвижда 84 000 лева, което е 10 % ръст.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 680 400. В капиталовата програма на Община Берковица са заложени за 2018 година изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“, водопроводна мрежа на улиците „Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“ и в село Ягодово, обновяване на читалището в село Бързия, изграждане на общинска минерална чешма, обновяване на детска площадка на ул. „Синчец“, асфалтиране на улици в Берковица и общинска пътна мрежа и др.

В своята реч към присъстващите кметът инж. Милчо Доцов обобщи, че бюджетът на Община Берковица за 2018 година е балансиран, законов и справедлив, тъй като са обезпечени всички видове дейности на община за нормалното им функциониране. Кметът обясни и рисковете на Бюджет 2018, обобщавайки ги в две точки. Първият риск е евентуален недостиг във всички функции и дейности, а вторият – неизпълнение на заложените в бюджета собствени приходи. Но затова, допълни кметът, в бюджета се предвижда разходите да се изпълняват в съответствие с приходите. За инж. Доцов и екипа му 2018 г. ще е годината на изпълнение на проекти. Затова и основната амбиция и приоритет на общината е да се ускори реализирането им.

На своето заседание съветниците изслушаха и приеха и Отчета за изпълнение на мандатната програма на кмета инж. Милчо Доцов за 2017 г. От документа стана ясно, че: „И през 2017 г. един от основните акценти в работата на Общинска Администрация беше разработване на проекти, осигуряване на финансиране и реализация на проекти по европейски и национални програми и бюджета за реконструкция и доизграждане  инфраструктурата и подобряване на жизнената среда в Общината.

 1. През 2017 г. Общината спечели и подписа договори за финансиране на 14 броя проекти на стойност над 10 милиона лева. Като по важните от тях са :

– Изграждане на Минерален водопровод с. Бързия – гр. Берковица  – 1 040 000 лв.

– Реконструкция и ремонт на Общинска пътна мрежа – обща стойност 7 милиона лева  с вкл. ДДС с обща дължина 14 303 м. и включва :

–           Път с. Гаганица – с. Черешовица;

–           Път гр. Берковица – с. Котеновци – до разклона за язовира;

–           Път гр. Берковица – хижа „Ком“  – в отсечка  ул. „Бук“;

–           Път с. Бързия – с. Ягодово;

–           Път разклон с. Замфирово – с. Боровци – разклон с. Гаганица;

–           Път с. Слатина – с. Черкаски;

– Оборудване за Читалище „Иван Вазов – 1872„ гр. Берковица – 391 000 лв.;

– Дневен център в ЦДГ 5 – ж.к. „Изгрев“ – 425 000 лв.;

– Други – социални, ПУДООС, партньорства – 1 000 000 лв.;

 1. Общо за двете години от мандата – 2016-2017 г. осигуреното финансиране по програми и проекти е за над 23 милиона лева;
 2. През годината са подадени 10 нови проекта – общо за двете години – 57 броя;
 3. През 2017 г. са изпълнени следните строителни обекти:

– Ремонт водопровод ул. „Здравец“- гр. Берковица – 310 м – 34 174 лв.;

– Ремонт водопровод ул. „Заряница“- гр. Берковица  – I етап – 260 м и изграждане канализация ул. „Заряница“- гр. Берковица – 130 м общо 151 117 лв.

– Ремонт канализация ул. „Даме  Груев“- гр. Берковица – 378 м – 29 937 лв.;

– Ремонт водопровод  ул. „Бук“ –  кв. „Беговица“- гр. Берковица – 392 м и изграждане канализация ул. „Бук“–I етап–392 м – общо 185 422 лв.

– Ремонт водопровод ул. „Котеновско шосе“- гр. Берковица – 200 м -20 280 лв.;

– Изграждане канализация ул. „Тинтява“ – гр. Берковица – 10 800 лв.;

– Ремонт водопровод с. Бързия – 107 м – 12 480 лв.;

– Ремонт водопровод с. Боровци – 1 030 м – 109 485 лв.;

– Ремонт водопровод с. Слатина – 309 м – 54 294 лв.;

– Ремонт водопровод ул. „Заряница“ – гр. Берковица – II етап – незавършен – 831 м – 109 448 лв.;

– Ремонт ул. „Н. Вапцаров“ – с. Замфирово – 31 920 лв.;

– Ремонт покрив Детска ясла гр. Берковица – 19 496 лв.;

– Ремонт покрив  Детска градина с. Бързия – 20 000 лв.;

– Ремонт ОУ с. Бързия –  5 000 лв.;

– Изкърпване  улици – 76 000 лв.;

– Ремонт Пенсионерски клуб гр. Берковица – 11 000 лв.

– Ремонт Културен център „Йордан Радичков“ – гр. Берковица – 11 000 лв.;

– Други;

 1. Избрани са изпълнители, сключени договори и стартира проектирането и изпълнението на следните проекти :

–  Енергийна Ефективност – сграда Полиция – 239 646 лв.;

– Енергийна Ефективност по  Оперативна програма Региони в растеж  на следните многофамилни  сгради:

– ж.к. „Изгрев“- бл.13,14,14А – 760 374 лв.;

– ж.бл. ул. „Александровска „ №41 – 323 425 лв.;

– ж.бл. „Незабравка“ – 226 059 лв.;

– ж.бл. „Еделвайс“ – 187 810 лв.;

–  Енергийна Ефективност по Национална  програма на бл.1 и бл.2- ж.к. „Изгрев „ – 592 500 лв.;

 1. Продължават процедурите по избор на изпълнители за Енергийна Ефективност на следните обекти със спечелено финансиране през 2016 г.

– Сграда Общинска администрация  – 1 001 000 лв.;

– Сграда НЧ „Иван Вазов 1872“- гр. Берковица  – 1 468 000 лв.;

– Сграда ЦДГ „ Звънче „ – 453 000 лв.;

– Жилищни блокове и многофамилни жилищни сгради:

– ул. „Александровска“ 27;

– ж. бл. „Бор“ 1;

– ж. бл. булевард „Мрамор“ №5;

– Сграда  ул. „Николаевска ” №31;

– Сграда  ул. „Шабовица“ №34;

– Сграда  ул. „Добруджа“ №7;

 

По отношение на финансовата стабилност в отчета е споменато:

„ И през 2017 г. продължихме нашите усилия и политика за финансово оздравяване на Общината.

 1. През годината върнахме 331 000 лв. от заемите към банки и ПУДООС, като общата стойност на върнатите стари заеми за двете години е над 630 000 лв.
 2. Намалихме през годината  неразплатените  с 232 000 лв., като общо за двете години от мандата намалението е 532 000 лв.
 3. През 2017 г. Общината е ползвала кредит за ремонт на водопроводна мрежа 95 000лв. и 120 000 лв. Овърдрафт.
 4. Като краен резултат намалението на задълженията на Общината през 2017 г. е в размер на 339 000 лв. общо за двете години намалението е 1 089 000 /един милион и осемдесет и девет хиляди/ лева.
 5. Въпреки положените усилия за по-добра събираемост на МДТ и постигнатия ръст от 2,7%  резултата не ни удовлетворява, тъй като ръста се дължи  на платените данъци  и такси от Общината и реално  регистрираме отръст на приходите.
 6. Продължиха нашите усилия за ред, контрол и финансова дисциплина и осигурихме нормално функциониране на всички мероприятия в Общината – училища, детски градини, социални заведения, администрация, кметства, детска ясла, комунални дейности, патронаж и музей.
 7. И през 2017 г. продължи добрата работа и партньорство с Консултативния съвет за развитие на туризма, Обществения съвет и Съвета за икономическо развитие.
 8. През 2017 г. се създаде и вече функционира Младежки Общински съвет.
 9. Общинското ръководство продължи политиката за регулярни срещи с всички обществени организации, клубове и граждани за взаимно информиране и поставяне на важни проблеми.
 10. И през 2017 г. продължи участието на Кмета на Общината в ежемесечното провеждане на Ден на кмета с кметовете и кметските наместници.

В заключение инж. Доцов подчерта, че „постигнатите резултати се дължат на колективните усилия на всички нас“.