Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 26 юли 2019 г. в заседателната зала на общината  се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни записки. На сесията бяха внесени 3 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани.

Дневният ред на заседанието включваше:

  • Информация за приключване на учебната 2018/2019 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2019/2020 година;
  • Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2018 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;
  • Докладни записки;
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На своето заседание ОбС-Берковица прие информацията за приключване на учебната 2018 – 2019 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2019 – 2020 година; докладна, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 20.08.2019 г.; докладна, относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица“ до гр. Берковица; докладна, относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица„- ж.к. „Заряница„- III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев“ – II ОУ гр. Берковица; докладна, относно корекция на Бюджета на Община Берковица за   2019 година и докладна, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица.