Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_0427На 23 януари в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Дневният ред на сесията включваше две точки- докладни записки и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Съветниците разгледаха и приеха 26 докладни, сред които: Докладна за последваща оценка за изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Берковица; Докладна за актуализация на бюджета на Община Берковица за 2014 г.; Докладна относно поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД; Информация за изграждане на експозиция за живота и делото на Йордан Радичков и др.