Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 25 ноември 2019 г. в Заседателната зала на ОбА се проведе сесия на Общински съвет-Берковица. Заседанието протече при следния дневен ред: .

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
 2. Приемане на постоянните комисии, председатели и членове към тях.
 3. Докладни записки

5 извънредни докладни бяха внесени за гласуване и разглеждане. В началото на заседанието новоизбраният общински съветник Борис Цветков положи клетва. Чрез проведено гласуване ОбС-Берковица с 11 гласа „против“, 5 „за“ и 1 „въздържал се“ не прие проекта за решение да бъде осъществено заснемане и онлайн излъчване на заседанията. Уведомлението с искането бе внесено от Сдружение „Заедно за Берковица“ до председателя на ОбС-Берковица. Местният парламент разгледа 29 докладни записки. Съветниците гласуваха 9 /девет/ постоянни комисии към Общински съвет – Берковица, както следва:

 • Комисия по икономика, приватизация и инвестиционна политика;
 • Комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол;
 • Комисия по здравеопазване и социални дейности;
 • Комисия по образование, наука, култура, младежта, спорта и вероизповеданията;
 • Комисия по териториално и селищно устройство;
 • Комисия по туризъм, селско и горско стопанство и екология;
 • Комисия по местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на граждани;
 • Комисия по eвропейска, социална, етническа и демографска интеграция и връзка с гражданското общество;
 • Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Общински съвет-Берковица гласува трудовото възнаграждение на кмета да бъде в размер на 2720,00 лв. В проекта за решение в докладната бе записано: „определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Берковица, считано от  11.11.2019 г. като намалява спрямо предходния мандат – 2500,00 лева“. Това бе желанието и на г-жа Каменова, която призова съветниците да гласуват, както е записано в докладната. Основното възнаграждение на председателя на Общински бе гласувано да бъде в размер на 90% от възнаграждението на  Кмета на Общината, считано от 11.11.2019 г. Общински съвет – Берковица определи продължителността на работното време на Председателя да бъде 8 /осем/ часа. Гласувани бяха и заплатите на кметовете на кметства в общината. На сесията бяха разгледани и гласувани докладни: относно определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие – Монтана; относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и относно членство на председателя на Общински съвет – Берковица в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Създадена бе и Временна комисия по предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица, която ще работи до 20.12.2019 г. вкл. Въпреки, че в дневния ред на заседанието не бе включена точка за питания, мнения и предложения, кметът г-жа Димитранка Каменова изслуша и подробно отговори на въпросите на присъстващите.