Обяви

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЛАБОНАПОРЕН КАНАЛ “КЛИСУРА”

МОСВ
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
Писмо СИИС 53-00-1(1)