Актуални Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪЦИТЕ

Уважаеми Съграждани,

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички, които плащат разсрочено публичните си задължения, че до 30.06.2018г. изтича срока за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018г.

Каним всички некоректни длъжници, които имат просрочени данъчни задължения за минали години да ги заплатят своевременно, тъй като ще бъдат образувани производства по принудително изпълнение на публични вземания с всички произтичащи от това негативни последици.

Напомняме Ви отново, че собствените приходи на общината се използват за подобряване на жизнената среда, издръжката на социалните и детски заведения и поддържане на инфраструктурата и чистотата, за да можем всички заедно да се гордеем с нашия красив планински град!

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.

Безкасово плащане СМЕТКА

За община Берковица  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

БИН за сметки 7311 и съответстващите им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006г.

Наименование на БИН / кодовете код за вид плащане
Патентен данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и начети 446500