Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.07.2023 ГОДИНА

Лого Община Берковица

По повод публикувани подвеждащи коментари в интернет пространството относно размера на поетия общински дълг от Община Берковица, приложено представяме на обществеността подробна информация за структурата и размера на дълга по видове кредити към 31.07.2023 г.

Всички договори за кредит, включени в разчета за дълга за 2023 г. в бюджета на Община Берковица се сключват  само и единствено след прието решение на Общински съвет – Берковица, одобряващо целесъобразността, размера и условията по кредита. С поетите задължения се финансират обекти от техническата инфраструктура на Община Берковица, както и изпълнението на обекти по договори за европейски проекти.

Реализирането на инвестиционните обекти (2 действащи  инвестиционни обекта от 2016 г.  и 2018 г., и 1 инвестиционен обект, приет през 2022 г., за който не е започнало усвояване по кредита) се финансира, както от средства от капиталовата програма на Община Берковица, приета с Решение на Общински съвет – Берковица, така и с допълнителни заемни средства от банки. Погасяването на тези кредити се извърша чрез средства от капиталовата програма, одобрени в последващи години след изпълнението на обекта, с произход от целева субсидия за капиталови разходи, отпускана от централния бюджет на Република България.

Реализирането на обекти по европейски проекти се финансира както от авансово предоставена безвъзмездна финансова помощ от оперативните и други програми на Европейския съюз, така и чрез заемни средства от целево създадения фонд за финансиране на общинските проекти – Фонд ФЛАГ ЕАД. Погасяването на заема се извършва след изпълнението на проекта чрез средствата от окончателно одобрените извършени разходи от Управляващия орган на Европейските програми.

Към момента всички поети заемни задължения се изплащат Община Берковица в срок и без никакви санкции.

Община Берковица ще продължава да финансира реализирането на инвестиционни обекти и  проекти за подобряване на техническата и жилищната инфраструктура, спортния и  културния живот на гражданите, независимо от изнасяните неверни и спекулативни коментари и публикации.