Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0083 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

След извършеното интервю (събеседване) на 27.06.2023 г., комисия назначена със Заповед № РД-15-441/26.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, класира кандидатите за 2 щ. бр. на длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, както следва:

  1. Александра Калин Лазарова с крайна оценка 24 точки
  2. Нанси Пламенова Александрова с крайна оценка 23,2 точки
  3. Ваня Илиева Георгиева с крайна оценка 15,4 точки
  4. Хриса Огнянова Танчева с крайна оценка 15,2 точки
  5. Ива Димитрова Димитрова с крайна оценка 15 точки
  6. Маргарита Миткова Марценкова с крайна оценка 13,8 точки
  7. Албена Цекова Митова с крайна оценка 10 точки

Кандидатите се класират по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването.

Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0083-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган и Община Берковица.