Актуални Новини

КМЕТЪТ И ЕКИПЪТ МУ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИ МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

65635891_666954663819946_8487746273372274688_o-1024x683Последният за мандата голям форум, организиран от НСОРБ, събра представителите на местните власти в к.к. Боровец между 27-ми и 29-ти юни. Форумът обобщи изводите и поуките от изминалите 4 години, обсъди резултатите от проведените регионални дискусии за развитието на местното самоуправление. Представени бяха рамката за финансиране за общините през следващия програмен период – срокове и организация на дейностите по подготовка на новите Оперативни програми. Проведе се заседание на Управителния съвет на НСОРБ . Членовете на УС и КС дискутират по становища по нормативни актове – по проект за Закон за публичните предприятия, по проект на Наредба за включване в механизма за личната помощ на МТСП и по проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие на МОН. Разгледан беше и Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2018 г. Преди заседанието на УС се проведе заседание на Контролния съвет на Сдружението. Във втората част на форума, с поглед напред, кметовете споделяха кои проблеми остават открити, къде има дефицит на средства и как да се преодолее, от каква друга подкрепа се нуждаят за решаване на проблемите. Другата тема, която дискутираха кметовете, бе за важните приоритети в бъдещата работа на НСОРБ, от каква подкрепа се нуждаят общините и какво очакват от екипа на сдружението. Дискусията продължи по визията, целите, приоритетите, обхвата и финансирането на общинските европрограми след 2020 г.

Дискусиите категорично показаха, че за изпълнение на отговорностите си и реализиране на идеите за развитие, общините се нуждаят от:

  • усъвършенствани механизмите за облагане на местните ресурси (осо бено в земеделските общини) в полза на собствените им приходи;
  • подобряване на разпределението на държавните трансфери и капиталови субсидии;
  • качествена промяна в контролните функции за местните власти при доставянето на услугите в областта на социалното дело и образованието.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова представи програмата за развитие на регионите и програми за трансгранично сътрудничество – графика за подготовката; приоритетите, териториалния обхват, типовете инвестиции и индикативния бюджет.

Въпреки постигнатото, остават диспропорциите между регионите, всички виждаме, че България е различна на север и на юг, каза тя. Затова приоритетите за нови програмен период ще бъдат балансираното регионално развитие.

Министър Аврамова съобщи, че увеличеният ресурс на програмата – приблизително 1,5 млрд. евро, към който ще се добави и националното финансиране, ще се предоставя чрез градски и регионален компонент. Важни ще бъдат проектите на регионален принцип.

С министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева разговорът продължи по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони – графика за подготовка, целите и приоритетите за развитието на селските райони; териториалния обхват, типовете инвестиции и индикативен бюджет за селските райони.

Министър Танева започна изказването си с висока оценка на добрата комуникация и сътрудничество с НСОРБ и общините.

Интересът към Програмата за развитие на селските райони е огромен и недоволството от бюджета й е голям, особено сред земеделските производители. При 15% намаление на средствата през новия период, ако оставим същите правила за финансиране, недоволството ще бъде още по-голямо, каза тя. Затова трябва да се търси начин за по-прагматично и по-добро управление на намаления ресурс, каза тя.

Министър Танева уточни, че заедно с местните власти предстои да се уточни какъв дял да бъде управляван от местните инициативни групи.

По-доброто през новия период е, че всяка държава-членка ще има много по-голяма свобода да дефинира националните си инструменти за подкрепа.

Нено Димов, министър на околната среда и водите, представи текущото изпълнение на ОП „Околна среда“. По отношение на бъдещата програма и той наблегна на нуждата от по-ефективно използване на намалените средства и съфинансирането от общините.

Той говори и за нуждата от обръщане на философията при управлението на отпадъците и прехода към кръгова икономика. И нашата страна трябва да постави основен фокус върху иновативните решения за сепариране и повторна употреба на отпадъците, както и на предотвратяването на генериране на отпадъци.