Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ПОРЕДЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 2014-2020

Община Берковица

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа административен договор № BG06RDNP001-19.024-0004-C01/13.10.2021 година за финансиране на проект „Въвеждане на иновативен подход в земеделско стопанство за биологично производство на орехи“, който е финансиран по мярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони – 2014-2020 година.
Основната цел на проекта е:

  1. Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури. Повишена селскостопанска производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите. Тази цел ще бъде изпълнена чрез увеличаване обема на селскостопанската продукция (видно от анализа на икономическата устойчивост на проекта), като същевременно гарантира ефективното и устойчиво използване на ресурсите. Внедряването на производствена система с ниско потребление на ресурси ще постигне устойчивото използване на хранителните вещества (включително фосфор и азот) и пестицидите, оптимизираното използване на енергия, вода и генетични ресурси и понижената зависимост от външни ресурси. Ще бъде постигнат напредък в областта на биологичния контрол върху болестите и вредителите по растенията, подобреното използване на разрешени за ползване продукти за растителна защита при биологично отглеждане и намаляването на емисиите на парникови газове от почвите.
  2. Въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство. В стопанството ще бъде въведена система на отглеждане на овощната градина при максимално щадене на почвата и използване на минимални количества суровини. Чрез въвеждането на системата за мулчиране в стопанството ще се повиши процента на естественото плодородие и максимално съхранение на почвената структура, което в значителна степен ще намали отрицателните ефекти на интензивното земеделие и ще запази екосистемата като цяло.
  3. Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката. В стопанството ще бъде въведена иновативна технология за отглеждане на орехи. Закупуването на заложената техника и предвидените агротехнически мероприятия са нови за земеделското стопанство и целят да се използват съществуващите ресурси по нови и креативни начини. Реализирането на проектната инициатива ще спомогне да бъдат подкрепени дейности, чрез които съществуващите дадености ще се използват за създаването на устойчив бизнес, като намирането на нови начини за мобилизиране и използване на съществуващите ресурси, при максимално опазване на околната среда, изцяло отговаря за определението за иновативен подход в развитието на територията, съгласно СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.
  4. Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.
    Вследствие изпълнение на проектната инициатива ще бъдат разкрито едно ново устойчиво работно място, които ще се поддържат за период от поне 3 години след датата на окончателното плащане.
    Стойността на договора е 105 920,00 лева, а размерът на БФП е 74 144,00 лева. Срокът за изпълнение е до 30.06.2023 година.