Актуални Новини

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ШАНС ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ДО 1,5 МИЛИОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Това стана ясно отворената процедура на подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Процент на помощта – между 35 и 70 % съобразно вида на предприятието и режима на безвъзмездна помощ. Срок за изпълнение до 18 месеца. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Квалификацията на икономическите дейности (КИД-2008) в един от следните сектори:

 • В „Добивна промишленост“;
 • С “Преработваща промишленост“;
 • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
 • F „Строителство“.

Изискавания към проектите:

За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност;

Елемент  Б „Услуги“

 • Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:

Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан  с и необходим за изпълнението на проекта;

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. Съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число специализирани транспортни средства), представляващи ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 2. Разходи за придобиване на ДМА (вкл. Разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 3. Разходи за: СМР на производствени гради и/или СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

Елемент  Б „Услуги“

 1. Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване на енергийна ефективност“) – до 20 000 лева;
 2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 3. Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 4. Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А.

Приоритети на схемата са:

 1. Проекти в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност(химическа промишленост, производство на стомана, производство на цимент, керамика, стъкло и вар, производство на цветни метали, производство на хартия) 43 съгласно КИД 2008 г.;
 2. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране;
 3. Проекти, включващи дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: energy_sme@mi.government.bg

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.