Здравеопазване

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 ЕООД гр. БЕРКОВИЦА


п.к.3500 гр.Берковица

ул.”Александровска”№65
тел./факс  0953/ 88 006-факс
0953/ 88 015; 88 013
e-mail: mbal_berk@abv.bg
“МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР БЕРКОВИЦА  e създадена  да оказва лечебна помощ на жителите  от две общини Берковица и Вършец. Болницата разполага с 60 легла, разпределени в пет отделения за оказване на  болнична  помощ – Хирургично, Вътрешно, Акушеро-гинекокологично,

Неврологично и Детско отделение, оборудвани   с необходимата медицинска апаратура.  Разполага със Сектор „Образна диагностика”  с възможности  за извършване на рентгенологични изследвания,  компютърна аксиална томография  и ехография;  Клинична   и микробиологична лаборатории.
МБАЛ-Берковица  има сключен договор с НЗОК за работа по 36 клинични пътеки.

О т д е л е н и е

КП №

Наименование на клиничната пътека

Неврологично отделение 050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица на 18 години
Неврологично отделение 052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
Неврологично отделение 056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
Вътрешно  отделение 016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
Вътрешно отделение 029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
Вътрешно отделение 033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
Вътрешно отделение 039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 години
Вътрешно отделение 084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
Детско отделение 048 Диагностика и лечение  на бронхопневмония в детска възраст
Детско отделение 049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст
Детско отделение 084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
Детско отделение 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст
Акушерство и гинекология 001 Стационарни грижи при бременност с повищен риск
Акушерство и гинекология 003 Оперативни процедури за задържане на бременност
Акушерство и гинекология 004.1 Преждевременно прекъсване на бременност до 13 гест. с.  включително
Акушерство и гинекология 004.2 Преждевременно прекъсване на бременност над 13 гест. с.
Акушерство и гинекология 005 Раждане
Акушерство и гинекология 006 Грижи за здраво новородено дете
Акушерство и гинекология 160 Нерадикално отстраняване на матка
Акушерство и гинекология 162 Оперативни интервенции през коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
Акушерство и гинекология 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
Акушерство и гинекология 164 Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
Акушерство и гинекология 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
Хирургично отделение 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
Хирургично отделение 177 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
Хирургично  отд. 179 Оперативни процедури върху апендикс
Хирургично отд. 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
Хирургично  отд. 182 Оперативни процедури при хернии
Хирургично отд. 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
Хирургично отд. 184 Конвенционална холецистектомия
Хирургично отд. 191 Оперативни процедури върху далака
Хирургично отд. 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.
Хирургично отд. 195 Оперативно лечение при остър перитонит
Хирургично отд. 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
Хирургично отд. 216 Спешни състояния в гръдната хирургия
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след преведена амбулаторна процедура

Дружеството се представлява от  Прокурист – Юлия Димитрова Веселинова.
Телефон за контакт: 0953 / 88 015, мобилен: 0878852695
Главна медицинска сестра: Маруся Василева Бозукова, тел. 0878852742
Деловодство: телефон 0953 / 88013, мобилни: 0878852784, 0878852776
e-mail: mbal_berk@abv.bg

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Разполага с 8 болнични легла, 2 операционни зали и САИЛ. Началник на отделението е д-р Емил Дойков, телефон за контакт: 0953 / 88016; 0878852730. В отделението работят трима лекари с придобита специалност „Хирургия”, един от които с квалификация за извършване на гастро- и ректоскопия;
АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Разполага с 13 легла. В отделението са оборудвани две родилни зали. Началник отделение: Д-р Никифор Илиев. В отделението работят трима лекари със специалност по „Акушерство и гинекология”
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ: Разполага с 14 легла, разпределени за лечение на пациенти с кардиологични; нефрологични и белодробни заболявания.
Началник на отделение е д-р Владимир Статков. Телефон за контакт 0888664456. В отделението работят лекари с придобита специалност по „Кардиология”; „Вътрешни болести”;„Пневмология и фтизиатрия” ”
ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ: Разполага с 10 легла, за лечение на деца до 18годишна възраст.
Началник отделение: Д-р Маргарита Мирчева Стоичкова. Телефон за контакт 0878 852761. В отделението работят двама специалисти с призната специалност по „Детски болести”, един от които с втора специалност по „Клинична токсикология”
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ : Отделението разполага с 15 легла .
Началник отделение: д-р Димитър Младенов, телефон 0878852723; 0953/88229. В отделението работят двама лекари с придобита специалност по „ Нервни болести”.

Петте основни отделения се обслужват от Операционен блок и Сектор по анестезиология и интензивно лечение със завеждащ Д-р Румен Иванов Цонков – анестезиолог – телефон за връзка 0953 / 88 016.