Актуални Новини, Новини

НОВ ОБОРУДВАН МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР Е ДОСТАВЕН В „МБАЛ БЕРКОВИЦА”

МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР Е ДОСТАВЕН В „МБАЛ БЕРКОВИЦА”

Нов оборудван мобилен кардиологичен център е доставен за „МБАЛ Берковица” ЕООД по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-A Румъния – България. Община Берковица е Водещ партньор по проекта, а партньор от румънска страна е община Бъйлещ.
Мобилният кардиологичен център включва фабрично нов, специализиран автомобил и надстройка с монтирани в нея диагностично оборудване, ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест на обща стойност 469 440,00 лева с ДДС. Това е последният транш от доставката на медицинско оборудване, една от основните дейности по проекта.
През месец август бяха доставени и монтирани в общинската болница: Дигитален графичен рентгенов апарат на стойност 218 716,80 лева, 4 бр. пациентски монитори за наблюдение на жизнени показатели на обща стойност 22 210,10 лева, Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед за 106 797,60 лв. и Транспортен респиратор за 38 728,80 лв.
През месец септември бе осъществен вторият транш от доставката на медицинско оборудване по проекта, включващ Транспортен инкубатор за новородени на стойност 45 770,40 лева и Автоклав на стойност 39 902,40 лв.
Основната цел на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“ е повишаване капацитета за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравните услуги в общините Берковица и Бъйлещ чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватни здравни грижи чрез доставка на модерно и иновативно оборудване за общинските болници от двете партньорски общини.
Общият бюджет на проекта възлиза на 1 450 529,96 евро, като бюджетът на отделните партньори по проекта се разпределя по следния начин:
• за Община Берковица – 753 074,10 евро
• за Община Бъйлещ – 697 455,86 евро
Продължителността на проекта е 36 месеца, които изтичат на 16 май 2022 г.

www.interregrobg.eu

Проект HEALTHEFF “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“,
код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз