Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

111На 27 ноември 2017 г. Община Берковица в партньорство с Община Вършец внесе проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005-Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2014-2020“. Проектът е на стойност 3 739 389,06 лв. и е с продължителност 24 месеца. Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец чрез разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. По проекта се предвижда да се създаде компостираща инсталация, която ще преработва разделно събрани зелени битови отпадъци от населените места на територията на двете общини и ще произвежда висококачествен компост.