Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА БОРБА С НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА

111Всяка година в Община Берковица регулярно се извършва почистване на нерегламентирани места, обособени от недобросъвестни хора  като сметища. В ОбА – Берквица са подадени сигнали за образувани нерегламентирани  сметища,  основно от строителни и биоразградими отпадъци. Въпреки усилията на сметосъбиращата фирма и тези на специалистите на Община Берковица, терените непрекъснато се замърсяват.

В Берковица има обособена  площадка  за временно съхранение на строителни и биоразградими отпадъци в местност „Блеов чифлик“  до кв. Раковица.  Всеки, който има такива може да закара за собствена сметка отпадъка там, като предварително поиска писмено разрешение за това от общината.
Същата услуга се предлага и от ОМ „Комунални Дейности“ срещу заплащане  такса на касата на дружеството или в ОбА  /за тези, които искат фактура/. Таксата е между 25 и 30 лв.  /за 1 курс/,  в зависимост от количеството на отпадъка.  Под строителни отпадъци се разбират отпадъци от строителство, но в никакъв случай не дограма, пластмаси, мебели, дървении, земни маси. Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци. Информационни табели ще дават указания къде да се поставят строителните и биоразградимите отпадъци. На нарушителите ще бъдат налагани глоби. По Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица,  глобите за физически лица са от 10 до 500 лв., за юридически лица – 1000 лв. По Закона за управление на отпадъците глобите за физически лица  са от 300 до 1000 лв,   за юридически лица от 1400 до 4000 лв. Започват внезапни проверки. Контейнерите на Екопак да се ползват само за разделно събиране на отпадъци:  пластмаси, хартия, метални опаковки и стъкло. В кофите и контейнерите е забранено изхвърлянето на строителни, производствени, растителни, животински, рециклируеми, запалими и токсични опасни отпадъци, силаж и пепел. Община Берковица  апелира гражданите да пазят природата чиста,  да не замърсяват околната среда и да сигнализират на телефона  на общината 0885119056, когато видят нерегламентирано сметище.