Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

1113500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, Решение № 973 от Протокол № 53/27.10.2017 г. на Общински съвет – Берковица  и Заповед № РД-15-004/05.01.2018 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на дървесина на корен както следва:

           Дървета определени за отсичане – 31 броя орех на територията на Община Берковица при обща цена 3399,77 лв. (три хиляди деветстотин  деветдесет и девет  лева и седемдесет и седем стотинки)  без ДДС –  27 броя орех в землището на гр. Берковица, Община Берковица, местността „Голема река“ на цена 2961,09 лв. (две хиляди деветстотин  шестдесет и един  лева и девет стотинки) без ДДС,  2 броя орех в землището на с. Гаганица, Община Берковица,  на ул.  „Георги Димитров“ и ул. „Опълченска” на цена 219, 34 лв. (двеста и деветнадесет  лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС и 2 броя орех в землището на с. Черешовица, Община Берковица, на ул. „Главна“ на цена 219, 34 лв. (двеста и деветнадесет  лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.

Продажната цена (лв./бр. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на корен е както следва:

– Един брой дърво – 109.67 лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

 

Търгът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 30.01.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: https://berkovitsa.bg /, Община Берковица

 

 

Инж. Милчо Доцов    

 Кмет на Община Берковица

 

Съгласувал юрист:

(Зоя Иванова)

 

Изготвил:

инж. Атанас  Атанасов-ст. експерт „ИР”

инж. Тодор Лазаров – мл. експерт „ЕЗГ“