Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

На 27.08.2018 г. Община Берковица внесе още един проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ , Приоритетни оси: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони, Код на процедура BG16RFOP001-2.002.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинска администрация/Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Берковица/ , находяща се в гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.  Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, като от друга страна ще подобри комфорта и енергийната характеристика на сградата. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.

При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият годишен разход на енергия ще се редуцира до 107,843 МWh/у и сградата ще попада в клас А от скала на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 131,55 тона/год. Изпълнението на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на работа на служителите и граждани и намали експлоатационните й разходи – с очакван спестовен ефект от 71,99 %.

Стойността на проектното предложение е 682 229.49 лв. с ДДС.