Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДГОТВИ И ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА НОВО СПОРТНО ИГРИЩЕ

Наименованието на проектно предложение е „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът е на стойност 97 788.55 лв., а срокът за изпълние – 36 месеца. Дейностите по проектното предложение са насочени към изграждане на комбинирано спортно игрище за волейбол и минифутбол. Предвидено е новото съоръжение да бъде изградено в района на спортната зала, в непосредствена близост до съществуващия тенис корт.

С реализацията на проекта се цели устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и физическо възпитание на подрастващо население. Проектното предложение цели създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие.