Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

12

 

С Решение № РД-02-36-785/14.07.2016 г.  на Заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен проект на Община Берковица  „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4″ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с обща стойност на проекта 1 001 165.36 лв. с ДДС.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинската администрация в гр. Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица.

В сградата се помещават Общинска администрация Берковица и държавните институции: Районен съд Берковица, Районна прокуратура Берковица, Дирекция „Социално подпомагане“ Берковица, Общинска служба „Земеделие“ Берковица и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Сектор „Пробация“ Берковица.

В настоящето състояние, нормализираното енергопотребление в сградата е 465,730 МWh/у, а сградата попада в клас на енергопотребление D от скала на енергопотреблението. При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 63,6 % до 169,473 МWh/у и сградата ще попада в клас „B“ от скалата на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 75,76 тона/год. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване за служителите на администрациите на Общината и Съдебната система и видимо ще намали експлоатационните й разходи. Ключов приоритет за Община Берковица е подобряване на енергийната ефективност и условията на обитаване на обекти от образователната и социална инфраструктура.

Очакван резултат е подобряването на експлоатационните характеристики на сградата и съответно удължаването на нейния жизнен цикъл.