Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЪС СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

20155Община Берковица получи сертификат  за внедрена система за управление сигурността на информацията ISO 27001. Стандартът ISO 27001 предоставя рамката за изграждане на система за защита на чувствителната  информация. Целта на стандарта е постигане определено ниво на защита, чрез осигуряване на следните характеристики на информацията:
поверителност – само оторизирани лица да имат достъп до съответната информация;

цялостност – само оторизирани лица да имат възможност за промяна на информацията;
наличност – достъпност на оторизираните служители до необходимата им информация.
Вътрешните одити, извършвани в администрация, гарантират ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление. Разбира се, процесът на подобряване качеството на административно обслужване продължава, защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да гарантира действена и резултатна администрация. През месец февруари 2015 г. в администрацията бе извършени  контролен одит на Системата за управление на качеството (СУК), съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008. Контролният одит включваше  преглед на основни процедури, отнасящи се до административно-правното и техническо обслужване на гражданите, на процедурите, регламентиращи управлението на входящите и изходящи документи, комуникацията с клиентите и др. Резултатите от одита показаха, че документираната система за управление на качеството е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001-2008. В администрацията тогава бе внедрен и първи етап на системата за управление сигурността на информацията ISO 27001. Двата сертификата са валидни до месец януари 2017 г.