Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

   111ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 23.12.2014г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност специалист „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов – специалист „Лесовъд”,

бе залепено Съобщение на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за изграждане на съоръжение за регулация на оттока и защита от вредното въздействие на водите (корекция на р. Берковска река):

         – „Изграждане на подпорна стена и нов мост на река Берковска река в участъка около моста на „Лонджата” от двете страни на речното корито” .

постъпило е писмо в ОбА-Берковица с вх.№ ЕФПП – 32 – 00 – 4(3)/23.12.2014г.

 

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел: Венцислав Борисов