Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 31.03.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов – специалист „Лесовъд”,
бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на  нова едноетажна сграда за съхранение на селскостопански инвентар и ремонт и възстановяване на наличната сграда в северната част, за производствено –  складови дейности в с. Замфирово, община Берковица, област Монтана, УПИ II – 854, кв.78 oт  „РОДИМА АГРО” ООД, представлявано от управителя Велислав Орлинов Марков
постъпило в ОбА – Берковица  с вх.№ ГЗОС  -70-00-446/31.03.2015 г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел:  Венцислав Борисов