Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание  чл.90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка  с чл. 37, ал. 5 и 6 от Закона за народната просвета и Заповед РД-15-331/27.05.2015 г. на Кмета на общината

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността Директор с група на Целодневна детска градина „Детелина” с.Замфирово, община Берковица, област Монтана

І. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинската политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване  при подаване на документите.
ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани;
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП –   да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „ уволнение” по чл. 188, т.3 от КТ  и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание  чл.330, ал.2 ,т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал. 1, т. 5  от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
4. Да притежават диплома за  завършена образователно-квалификационна степен на висшето  образование „бакалавър” или „магистър”.
5. Да притежават специалност от професионално направление “педагогика” с присъдена професионална квалификация “педагог” и/или “детски учител”, “детски и начален учител”.
6. Да имат не по-малко от  3 (три) години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът  се провежда в два етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
5. Интервюто  се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
6.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
7. Комисията оценява кандидатите  по следните критерии:
7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в в рамките на длъжността директор на общинска детска градина).
7.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).
7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).
7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване)

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до кмета на община Берковица, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
2. Документ за самоличност ( копие).
3. Професионална автобиография.
4.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование
( копие).
5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
10. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език (копия).
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.
Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
V. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация,  партер ЦУИГ, тел. 0953/89125, лице за контакти Анелия Якимова–Гл.експерт „Образование”, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.