Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697
С  П  И  С  Ъ  К   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на 17 септември 2015 г.
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
16 септември 2015 г. /сряда/  – 15.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2367, относно продажба на имот № 085017, землище с. Боровци;
2. Докладна РД-92-00-2370, относно продажба на имот № 012085, землище с. Бързия;
3. Докладна РД-92-00-2389, относно продажба на имот с идентификатор 03928.515.91, кв. Раковица, ул. Лале;
4. Докладна РД-92-00-2390, относно продажба на имот с идентификатор 03928.53.38, гр. Берковица, местност „Извора”;
5. Докладна РД-92-00-2391, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 03928.508.440, гр. Берковица, ул. Ашиклар;
6. Докладна РД-92-00-2392, относно даване съгласие за промяна границите на съответните имоти чрез извършване на разпоредителна сделка като към УПИ Х да се придадат 276 кв.м. от УПИ VI, кв. 184 от които: за 104 кв. м. чрез продажба частта на общината по пазарна цена и за 172 кв.м. прекратяване на съсобственост с общината;
7. Докладна РД-92-00-2393, относно учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ЖК. „Заряница”;
8. Докладна РД-92-00-2398, относно стопанисване и охрана на спортните обекти -Градски стадион и Център за отдих, свободно време и спорт в жк. Изгрев-гр. Берковица;
9. Докладна РД-92-00-2402, относно промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ с идентификатор 03928.119.11;
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
16 септември 2015 г. /сряда/ – 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2374, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на „МУЗЕЕН КОМПЛЕКС” гр. Берковица;
2. Докладна РД-92-00-2388, относно корекция на капиталови разходи;
3. Заявление РД-92-00-2341 от Стефан Георгиев Трайков, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
4. Заявление РД-92-00-2359 от Валентин Георгиев Митров, с. Слатина, относно отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление РД-92-00-2373 от Миглена Цветанова Софрониева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ за сина й Евлоги Мигленов Софрониев;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
16 септември 2015 г. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2387, относно предлагане за обсъждане на кандидатури за съдебни заседатели по Закона за съдебната власт за Районен съд – Берковица;
2. Искане РД-92-00-2317 от Боряна Николова Коларова, относно достъп до жилище с автомобил;
3. Искане РД-92-00-2318 от Петър Христов Петров, относно неравномерно подаване на вода и недостатъчно налягане до жителите на ул. Мусала и ул. Райко Даскалов.
4. Искане РД-92-00-2319 от Георги Петров Коларов, относно затруднен достъп до търговски обект на ул. Александровска.
5. Жалба РД-92-00-2324 от Лилия Борисова, относно поставен водомер от съседи;
6. Искане РД-92-00-2340 от Трифон Цветанов Влашки, относно отстраняване на причината за неиздаване разрешение за направа на гараж;
7. Жалба РД-92-00-2372 от родителите на втори „а” и „б” клас при I ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Берковица;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
15 септември 2015 г. /вторник/  –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2368, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тима Митова Каменова в местността „Ашиклар”;
2. Докладна РД-92-00-2369, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Антония Александров Богданов в землището на с. Слатина;
3. Докладна РД-92-00-2383, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Йордан Костодинов Петров в землището на с. Бистрилица;
4. Докладна РД-92-00-2384, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тодор Йорданов Иванов в землището на с. Песочница;
5. Докладна РД-92-00-2385, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Васил Александров Найденов в землището на с. Бързия;
6. Докладна РД-92-00-2386, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Йордан Георгиев Иванов в землището на с. Песочница;
7. Докладна РД-92-00-2399, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Тодор Младенов Антонов, землище с. Костенци;
8. Докладна РД-92-00-2404, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Иванов Якимов, землище с. Костенци;
9. Докладна РД-92-00-2402, относно промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ с идентификатор 03928.119.11;
10. Докладна РД-92-00-2401, относно промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 042011 в землището на с. Комарево;
11. Докладна РД-92-00-2403, относно промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 042012 в землището на с. Комарево;
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
14 септември 2015  /понеделник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2371, относно приемане Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Берковица;
2. Заявление РД-92-00-2341 от Стефан Георгиев Трайков, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;
3. Заявление РД-92-00-2359 от Валентин Георгиев Митров, с. Слатина, относно отпускане на еднократна помощ;
4. Заявление РД-92-00-2373 от Миглена Цветанова Софрониева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ за сина й Евлоги Мигленов Софрониев;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
15 септември 2015 г. /вторник/  –  14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2336, относно годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Берковица;
2. Докладна РД-92-00-2382, относно приемане Отчет за дейността на Център за работа с деца – гр. Берковица за 2014/2015 година;
3. Докладна РД-92-00-2375, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Помощно училище „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
14 септември 2015 г. /понеделник/  –  15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2394, относно даване разрешение за изработване на ПУП за УПИ VII, кв.120 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.506.312;
2. Докладна РД-92-00-2395, относно даване на разрешение за изработване на ПУП и даване съгласие за безвъзмездно право на прокарване на сервитут на трасе за кабелно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за ПИ 03928.59.3, м. „Широка поляна”, землище гр. Берковица;
3. Докладна РД-92-00-2396, относно изработване на проект за ПУП за ПИ 001004, м. „Ранин брод”, землище с. Цветкова бара;
4. Докладна РД-92-00-2397, относно изработване на проект за ПУП за поземлен имот 03928.73.85 по КК и КР, местност „Круша”, землище гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
15 септември 2015 г. /вторник/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2335, относно кандидатстване с проектно предложение: „Почистване коритото на р.“Раковица“, корекция на реката и изграждане на крайбрежна стена по бреговете в квартал „Раковица“, гр.Берковица, община Берковица“ към ПУДООС.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/