Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0066/18 ноември 2015 год.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 27 ноември 2015 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
  2. 2. Приемане на постоянните комисии, председатели и членове към тях.             Докладва – Председател ОбС
  3. 3. Други

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници на сесията.                                                  

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица