Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

С П И С Ъ К  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛОЖАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 27 ноември 2015 г.

 1. Докладна РД-92-00-0103, относно обсъждане и утвърждаване наименованието, броя и поименния състав на постоянните комисии на Общински съвет – Берковица;
 2. Докладна РД-92-00-00-0105, относно определяне състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове за Община Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-0101, относно определяне на титулярни представители и заместници от страна на Общинските съвети в състава на Областния съвет за развитие;
 4. Докладна РД-92-00-0102, относно определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 5. Докладна РД-92-00-0100, относно промяна на Решение в частта № 82.2 от Протокол № 4 от 20.01.2012 година;
 6. Докладна РД-92-00-0080, относно промяна и внасяне на допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Берковица за 2015 година;
 7. Докладна РД-92-00-0098, относно внасяне на допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Берковица за 2015 година на обект от първостепенно значение за общината;
 8. Докладна РД-92-00-0090, относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2015/2016 година;
 9. Докладна РД-92-00-0068, относно продажба на имот № 036056, землище с. Бързия, местност „Орниче“;
 10. Докладна РД-92-00-00-0067, относно продажба на имот № 036086, землище с. Бързия, местност „Орниче“;
 11. Докладна РД-92-00-0082, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.515.48, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“;
 12. Докладна РД-92-00-0083, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.201.7, гр. Берковица, кв. Раковица;
 13. Докладна РД-92-00-0084, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 03928.201.8, гр. Берковица, местност „Раковица“;
 14. Докладна РД-92-00-0086, относно продажба на УПИ I, кв. 32 и сграда казан със застроена площ 42 кв.м., с. Слатина;
 15. Докладна РД-92-00-0088, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 03928.511.543, гр. Берковица;
 16. Докладна РД-92-00-0085, относно ликвидиране на собственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на Община Берковица;
 17. Докладна РД-92-00-0089, относно предоставяне за стопанисване на басейн „Св. Георги Победоносец“ от общинско мероприятие „Комунални дейности“ град Берковица;
 18. Докладна РД-92-00-0094, относно ремонт на Детска ясла гр. Берковица;
 19. Докладна РД-92-00-0073, относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Берковица, считано от 09.11.2015 г.;
 20. Докладна РД-92-00-0074, относно определяне размера на възнаграждението и продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет – Берковица, считано от 10.11.2015 г.;
 21. Докладна РД-92-00-0075, относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кметовете на Кметства в Община Берковица, считано от 09.11.2015 година;
 22. Докладна РД-92-00-0099, относно увеличаване средствата за снегопочистване /улици в града/ и увеличаване на субсидията за 2015 година на ОФК „КОМ-БЕРКОВИЦА“;
 23. Заявление РД-92-00-0087 от Веселия Йорданова Цветкова, с. Мездрея, относно възникнал пожар на селскостопанска постройка;
 24. Докладна РД-92-00-0091, относно изработване на изменение на действащия ПУП за регулация на УПИ I „За промишлено-складова зона“ в кв. 4 по плана на с. Комарево;
 25. Докладна РД-92-00-0092, относно изработване на ПУП за участък от река „Берковска, гр. Берковица, във връзка с укрепване бреговете на речното корито, последица от бедствието на 04.09.2014 година;
 26. Докладна РД-92-00-0093, относно изработване на ПУП за изграждане на крайбрежни подпорни стени по бреговете на р. Раковица и нейния ляв приток в кв. Раковица, гр. Берковица;
 27. Докладна РД-92-00-0097, относно определяне на обект: Укрепване на бреговете и коритото на река „ Берковска“, гр. Берковица, като общински обект от първостепенно значение;
 28. Докладна РД-92-00-0096, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Заедно към успех“, по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
 29. Докладна РД-92-00-0081, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „ Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради – общинска и държавна собственост в гр. Берковица“;
 30. Докладна РД-92-00-0079, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти в националното значение и свързаната инфраструктура“;
 31. Жалба РД-92-00-2451/30.10.2015 г. от Кирил Здравков Младенов, Лиляна Георгиева Гълъбова, д-р Кирилина Атанасова и РД-92-00-0008/10.11.2015 г. от живущите на ул. „Петър Берковски“ и ул. „Митрополит Кирил“, гр. Берковица, относно премахване на опасни дървета.