Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение № МО6-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Разрешение за строеж № 32/17.12.2015 г. за обект: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в ПИ 03928.53.34, местност „Извора“, град Берковица с възложител „АГРОКЛАС“  ЕООД със седалище  и адрес на управление  град София, район Средец, ул. „Г.С. Раковски“ № 133, ет. 1.

Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в Общинска администрация Берковица всеки работен ден от 08:30-12:00 ч.  и от 12:30-17:00 ч., считано от 19.02.2016 г.  до 04.03.2016 г.

 Разрешение за строеж