Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1010(1)/16 ноември 2016  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т.1 и т. 5, и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 ноември 2016г. /четвъртък/ от 16.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

2.Докладна, относно промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет – Берковица.

3.Докладна, относно одобряване на партньорско споразумение по проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“.

4.Докладна, относно придобиване на имоти по трасето на минерален водопровод Бързия – Берковица.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица